Рада КРБ

Олексій Рєпік

Співголова

Юрій Іванченко

Співголова

Анастасія Ращенко

Член ради

Олександр Мельник

Член ради

Аліна Видута

Член ради

Рада Коаліції

Органом стратегічного управління Коаліції, який впроваджує ухвалену Зборами стратегію та розробляє та приймає тактичні рішення є Рада Коаліції. Членами Ради є авторитетні особистості, експерти як з числа Коаліції, так і ззовні. Рада Коаліції складається з 5 членів. Раду очолюють двоє чи більше співголів. Члени Ради обираються Зборами строком на 1 рік. Недопускається суміщення посади у Раді та Секретаріат Коаліції.

Повноваження Ради:

 • підготовка проекту Стратегії та представлення на затвердження Зборами;
 • здійснювати стратегічне управління Коаліції на підставі Стратегії затвердженої Зборами;
 • затвердження Комунікаційної стратегії та інших політик Коаліції;
 • здійснювати фінансове управління у тому числі: затверджувати бюджет Коаліції, затверджувати правила фандрейзину та заявки на гранти;
 • затверджувати плани діяльності Коаліції;
 • формувати експертні, дорадчі та інші органи Коаліції з делегуванням їм окремих власних повноважень;
 • вирішувати міжгрупові конфлікти;
 • виносити рішення, щодо етичних питань та дотримання цінностей коаліції, або делегувати ці функції спеціально створеному органу;
 • затверджувати штатний розпис Секретаріату Коаліції (включно з розмірами заробітних плат);
 • обирати Керівника Секретаріату Коаліції;
 • обирати керівників напрямків Секретаріату Коаліції та делегувати Керівнику Секретаріату право набору решти персоналу Секретаріату в рамках ухваленого штатного розпису;
 • затверджувати ГО кандидатів у члени Коаліції та асоційованих членів Коаліції та виносити на остаточний розгляд Зборів;
 • створювати та ліквідовувати групи, ініціативи та інші структурні утворення Коаліції, встановлювати правила їх діяльності.

Рада Коаліції ухвалює рішення з питань, що відносяться до її компетенції самостійно або делегує це право іншим у тому числі створеним нею органам.

Рада Коаліції ухвалює рішення простою більшістю голосів від загального складу, за винятком створення і ліквідації груп та призначення і звільнення керівника Секретаріату, які ухвалюються 2/3 голосів від загального складу Ради Коаліції.

Рада обирає зі свого складу двох чи більше співголів Ради Коаліції.

Повноваження співголови Ради Коаліції:

 • організовує засідання Ради Коаліції;
 • підписує протокол Ради Коаліції, рішення або звернення Ради Коаліції;
 • забезпечує контроль ходу виконання рішень Ради Коаліції Секретаріатом;
 • представляє Коаліцію у відносинах з партнерами.

Співголови спільно виконують повноваження відповідно до усталеної практики або відповідно до рішення Ради.

Рада Коаліції збирається, як правило, один раз на місяць. Рада може ухвалювати рішення шляхом електронного голосування.