Протягом 2019 року в рамках проекту “Прозорі бюджети” проводився моніторинг якості місцевих бюджетних програм в 5 містах та 4 областях України, Об’єктом моніторингу є процес розробки, виконання та звітування про виконання бюджетних програм на місцевому рівні, мета моніторингу полягала в проведенні об’єктивної та незалежної оцінки якості всіх складових бюджетного процесу в частині програмно-цільового методу бюджетування. Даний аналіз здійснювався за методологією, розробленою ГО “Буслав Січ”.  Відповідно до використовуваної проектом методології максимальний бал котрий могла отримати та чи інша бюджетна програма становить 46 балів.

В рамках проекту, відповідно до Методології, було проаналізовано 19 бюджетних програм в 4 областях (Київська, Тернопільська, Вінницька, Кіровоградська) та 5 містах (Тернопіль, Васильків, Богуслав, Кропивницький, Хмільник).

Методологія охоплює оцінку якості планування, виконання, моніторингу та контролю та звітування в ході бюджетного процесу з використанням програмно-цільового методу бюджетування.

Якість планування – оцінюється через набір показників які стосуються наявності нормативно-правового забезпечення процесу підготовки програм, відповідності пріоритетам зазначеним в програмі соціально-економічного розвитку, залучення до бюджетного процесу зацікавлених сторін, дотримання бюджетного законодавства на етапі планування та затвердження рішення про бюджет.

Показники якості планування, які наявні лише в третини проаналізованих бюджетних програмах:

 • Проведення консультацій з зацікавленими сторонами під час підготовки бюджетних програм (фокус-групи, опитування, круглих столів, громадських слухань);
 • Наявність плану заходів на виконання програми, деталізованих завдань, дедлайнів та зазначення виконавців до кожного завдання;
 • Проект бюджету разом з додатками оприлюднений за 20 днів до його розгляду в сесійній залі;
 • Наявність позабюджетних джерел фінансування програми.

Показники якості планування, які наявні в половині досліджених бюджетних програмах:

 • Наявність затверджених процедур чи механізмів залучення стейкголдерів до процесу підготовки бюджетних програм;
 • Наявність показників якості, що характеризують об’єктивний стан цільової групи;
 • Наявність показників якості, що характеризують суб’єктивне ставлення цільової групи.

Показники якості планування, які наявні в більшості досліджених бюджетних програмах:

 • Наявність якісних та кількісних індикаторів в результативних показниках бюджетної програми;
 • Відповідність завдань бюджетної програми програмі соціально-економічного розвитку;
 • Інформація про постійні комісії та порядки денні публікуються на сайті ОМС завчасно;
 • Публічний захист бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів на постійних депутатських комісіях;
 • Наявність показників ефективності, що характеризують одиницю використаного ресурсу або групи ресурсів по відношенню до цільової групи або об’єкту впливу;
 • Аналіз наявності дублювання цілей різними бюджетними програмами;
 • Наявність галузевої стратегії або стратегії розвитку міста.

Якість виконання – проводиться аналіз виявлених порушень контролюючими органами, аналіз досягнення запланованих результативних показників, аналіз ефективності бюджетних програм через визначення відповідності програмі соціально-економічного розвитку, відповідності мети та завдань бюджетної програми до заходів щодо її реалізації, оцінки інформаційного поля щодо проблем на вирішення яких спрямована бюджетна програма.

Показники якості виконання, які наявні лише в третини проаналізованих бюджетних програмах:

 • Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спец. фонду;
 • Аналіз показників стимуляторів (за наявності) – показники перевиконання яких є бажаним;
 • Аналіз показників дестимуляторів (за наявності) – показники перевиконання яких є небажаним.

Показники якості виконання, які наявні в половині досліджених бюджетних програмах:

 • Порівняння досягнутих показників продукту зазначених в паспорті програм з попереднім роком;
 • Порівняння досягнутих показників ефективності зазначених в паспорті програм з попереднім роком;
 • Порівняння досягнутих показників якості зазначених в паспорті програм з попереднім роком.

В даному розділі також оцінюються бюджетні програми за наступними критеріями “Наявність виявлених порушень щодо неефективного використання бюджетних коштів (ДАС)” та “Наявність виявлених порушень щодо нецільового використання бюджетних коштів (ДАС)”. Варто зазначити, що по більшості бюджетних програм, що аналізувались Державна аудиторська служба України (ДАСУ) не проводила перевірок.

Показники якості виконання, які наявні в більшості досліджених бюджетних програмах:

 • Виконання запланованих результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів (Витрати);
 • Виконання запланованих результативних показників бюджетної програми – Продукт;
 • Виконання запланованих результативних показників бюджетної програми – Ефективність;
 • Виконання запланованих результативних показників бюджетної програми – Якість;
 • Опитування кінцевих бенефіціарів (вигодонабувачів) стосовно рівня задоволеності
 • якістю наданих послуг;
 • Проведення опитування виконавців програми (розпорядників нижчого рівня) щодо рівня ефективності використання коштів в межах програми;
 • Провести опитування депутатського корпусу стосовно результативності програми;
 • Моніторинг місцевих ЗМІ, щодо виявлених проблем у відповідній бюджетній програмі.

Якість звітування, моніторингу та контролю – визначається через моніторинг змісту офіційних сайтів та визначення поточного рівня інформаційної відкритості відповідно до вимог чинного законодавства України з питань оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність суб’єктів владних повноважень, що стосується бюджетного процесу.

Показники звітування, моніторингу та контролю, які наявні лише в третини проаналізованих бюджетних програмах:

 • Застосування методики само-оцінювання (внутрішнього оцінювання) щодо оцінки ефективності виконання програм розпорядниками бюджетних коштів (відсутнє у всіх виконавців);
 • Наявність опублікованих проміжних оцінок ефективності виконання бюджетних програм;
 • Наявність опублікованого плану заходів з виконання програми;
 • Наявність опублікованих титульних списків.

Показники звітування, моніторингу та контролю, які наявні в половині досліджених бюджетних програмах:

 • Публічне обговорення на звітів про виконання програм;
 • Чи оприлюднено протокол засідання комісії за результатами звітування;
 • Чи оприлюднено звіт про виконання паспорту програми та пояснювальна записка;
 • Публікація паспортів та звітів про виконання паспортів на порталі відкритих даних (data.gov.ua) в машиночитному форматі;
 • Наявність пояснення розбіжностей між плановими та фактичними показниками в звіті про виконання паспорту програми.

Показники звітування, моніторингу та контролю, які наявні в більшості досліджених бюджетних програмах:

 • Використання методики оцінки ефективності виконання програм;
 • Наявність структурних підрозділів і штатних одиниць в посадових обов’язках яких викладене зобов’язання моніторингу виконання індикаторів програм;
 • Наявність інструментів отримання зворотного зв’язку від громадян;
 • Наявність опублікованого паспорту програми.
Детально з результатами моніторингу можна ознайомитись за посиланням: Моніторинг якості місцевих бюджетних програм 2019-2020
Даний матеріал підготовлено в рамках проекту “Прозорі бюджети 2019-2020”, що реалізується ГО “Буслав Січ” в рамках проекту, який виконує Інститут висвітлення війни та миру (IWPR) за підтримки МЗС Королівства Норвегії. Проект ставить на меті дослідження якості використання бюджетних коштів в 5 міських та 4 обласних радах, в Київській, Вінницькій, Тернопільській та Кіровоградській областях.